ALGEMENE INLIGTING

Hieronder algemene skool inligting oor die volgende onderwerpe:

 

 

GROEPSINDELING

Kleuters word volgens ouderdom en taal in groepe ingedeel.

 

1 Peuterklas


1 Juniorklas


2 Middelklasse


2 Senior (Graad R) klasse

SKOOLURE

 

Die hek is oop vanaf 07h00.  Alle kleuters MOET teen 08h00 in hulle klasse wees.  Kleuters moet na klasse gebring word en mag nie net by die hek afgelaai word nie.  Die hek sal om 08h00 gesluit word vir die veiligheid van die kleuters.

Die hek word om 12h30 oopgemaak vir halfdag kinders. Vir die veiligheid van u kind word die hek nie voor 12h30 oopgemaak nie.

 

Indien ‘n kleuter vroeër gehaal word reël dit asseblief vooraf met die onderwyseres / kantoor. Kleuters word by die klasse afgehaal.  

 

Geen kleuter word toegelaat om die terrein alleen te verlaat nie.  

 

Voldag kinders moet asseblief teen 17h30 opgetel word. (Sien “NASKOOLSENTRUM EN VAKANSIESORG”)

SKOOLGELDE

 

LET WEL: SKOOLFONDS IS OOR 11 MAANDE!

Halfdag fooi: R2040.00 p.m. x 11 maande


Voldag fooi: R2800.00 p.m x 11 maande


Inskrywingsfooi van R450  – nuwe kleuters  

Registrasiefooi van R400 – bestaande kleuters  

Inskrywingsfooi / Registrasie fooi sluit in 1 T-hemp klashempie vir Vrydae of om op in/uitstappies te dra en ‘n waslap. 

AL ONS VORMS

Download

Nerine Pre Academy

Prospectus here...

 
 
 
Show More

Fooie is streng vooruit betaalbaar.  

Alle gelde wat kontant inbetaal word moet in ‘n geseëlde koevert wees.  Dui asseblief daarop aan:  u kleuter se naam, klas, bedrag ingesluit sowel as waarvoor die gelde is.  Betaal asseblief STIPTELIK.  Alle fooie moet teen die 5e van die maand betaal wees. Indien u betaling nie teen die 7e ontvang is nie, gaan die diens beëindig word. 
 
Gelde kan verkieslik elektronies oorgeplaas word. Ons bankinligting is:

ABSA  – Takkode 632005  – Tjekrekening in die naam van Laerskool Concordia met Rekening nommer 230 750 262.

Verwysing : NER + Kind naam en van.  

Stuur asseblief ‘n afskrif van bewys van betaling aan die skool.  


Versuiming van betaling sal lei tot beëindiging van diens, sowel as oorhanding aan prokureurs vir invordering. Neem asseblief kennis dat u krediet rekord negatief geaffekteer sal word.

 

Indien fooie teen einde Januarie 2019 vir die jaar vereffen word, word 10% korting toegestaan. Indien fooie teen einde Februarie 2019 vir die jaar vereffen word, word 5% korting toegestaan.  Indien u twee of meer kleuters inskryf ontvang u ‘n korting op die maandelikse fooi.


Fooie sluit die volgende in:  Verversings om 10h30;  asook in- en uitstappies, kruideniersware, skryfbehoeftes en toiletware.

Naskool kleuters ontvang ook middag ete sowel as ‘n broodjie en koeldrank in die na-middag. Voldag kleuters het ook vakansiesorg. 

BEêïNDIGING VAN DIENS 

‘n Skriftelike maand kennisgewing (met een (1) kennismaand betaling) word asseblief versoek as u kind die skool verlaat. GEEN MONDELINGSE kennis word aanvaar nie. GEEN KENNISMAAND vir November / Desember word aanvaar nie !

 

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

 

Hierdie aktiwiteite word addisioneel tot die curriculum aangebied. 

 

Aangesien daar so ‘n groot verskeidenheid van aktiwiteite plaasvind word u versoek om Buitemuurse Aktiwiteite se keuse lys te raadpleeg en te voltooi. Kleuters word beperk tot een aktiwiteit per dag. 
 

Demonstrasie lesse word vanaf  Maandag 14 Januarie aangebied. Aktiwiteite begin Maandag 4 Februarie 2019. 

Hierdie fooie word deur die persone bepaal en word apart van skoolgelde inbetaal.  Stuur dit asseblief in die koevert wat voorsien word aan die skool.  Sluit asseblief die korrekte bedrag in – geen kleingeld sal deur die skool se personeel gegee word nie.  Dit het hoegenaamd niks met die skool te doen nie.  Ons verskaf slegs die perseel vir hulle om die aktiwiteite aan te bied.

 

WAGKLAS

Wagklas kleuters moet op die laatste 13h30 afgehaal word. Geen middagete word voorsien nie. Indien u wil hê u kleuter moet eet is die fooie R350.00 per maand addisioneel.

 

TERAPEUTE

 

‘n Spraakterapeut is beskikbaar vir kleuters wat dit nodig het, vir u eie rekening.  Navrae kan by u kleuter se onderwyseres of in die kantoor gedoen word.

 

NASKOOLSENTRUM EN VAKANSIESORG

 

Naskoolsentrum:

Die naskool begin om 12h30.  

 

Vir die na-skool kleuters word middag ete voorsien, sowel as ‘n broodjie met koeldrank in die na-middag.  Die naskool sentrum sluit stiptelik om 17h30.  Indien u u kleuter laat afhaal is ‘n boete betaalbaar.  R20.00 vir die eerste vyf minute of gedeelte daarvan, daarna R50.00 per vyf minute.  Dié gelde is die volgende oggend betaalbaar wanneer u u kleuter aflaai.  U kleuter sal nie by die na-skool toegelaat word, alvorens die boete nie vereffen is nie! Indien u nie meer van die naskoolsentrum se sorg gebruik wil maak nie moet u vooraf een maand skriftelike kennis gee. 
 

Vakansiesorg (slegs vir voldag kleuters):

Dit is beskikbaar vanaf  7 Januarie 2019, April, Julie en September vakansies.  Desember vakansies tot die 15de Desember.  Neem asseblief kennis dat die skool gesluit sal wees op Publieke vakansiedae, asook skoolvakansiedae soos bepaal deur die Onderwys Departement.

 

BRIEWE BOEKIE

 

Elke kleuter ontvang ‘n boekie.  Enige korrespondensie tussen die skool en u sal in hierdie boekie ingeplak of ingeskryf word. Kontroleer asseblief daagliks of die boekie wel in u kleuter se tas is.  Korrespondensie moet asseblief onderteken word sodat ons weet dat die brief wel gelees is.  Die boekie moet asseblief dadelik aan die skool terug gestuur word.

 

KLEREDRAG                               

 

Stuur asseblief u kleuter met ou klere skool toe wat mag vuil word.  ‘n Onnodige gemors sal nie toegelaat word nie, maar ‘n kleuter moet kan eksperimenteer en ontdek tydens sy spel.  Stuur asseblief vir veral die junior groepe ‘n ekstra stel kleertjies saam.  ‘n Glipsie gebeur tog so gou!  Merk asseblief alle klere, skoene, plakkies en sandale baie duidelik.  Die kleuter moet ook ‘n tassie hê om al sy persoonlike items in te pak.

 

AFWESIGHEID

 

Laat weet asseblief telefonies dat u kleuter afwesig sal wees. Indien u kleuter vir 10 dae afwesig was sonder kennisgewing word die plek automaties verbeur. U is egter nog verantwoordelik vir die fooie.

 

Indien ‘n onderwyseres afwesig is, geld die volgende reëling: Elke onderwyseres stel ‘n lys op – ‘n kuierlys – hierdie lys word aangebring op haar klas se deur. Die kleuters van die groep word dan tussen die ander onderwyseresse verdeel. Die onderwyseres wat afwesig is se kleuters “kuier” dan by die spesifieke klas wat op die kuierlys genoem word.

 

 

VERVERSINGS

 

Sorg asseblief dat u kleuter ‘n voedsame ontbyt eet soggens. Ons verskaf om 10h30 ‘n ligte verversing, ‘n toebroodjie met ‘n vrug of groente met iets om te drink. Middagete word om 12h30 aan voldag kleuters verskaf. Meld asseblief enige allergieë aan die onderwyseres.

Moet asseblief nie enige kos / verversings skool toe stuur nie, dit veroorsaak struwelinge tussen die leerders. Ons voorsien die nodige verversings / etes.

 

VERJAARSDAE

 

‘n Verjaarsdag is ‘n groot gebeurtenis in elke kind se lewe. Ons bied ‘n spesiale verjaardagkring aan waarin persepsie en getalbegrip veral uitgebrei en ontwikkel word. Indien u iets te ete saamstuur help dit om die dag nog meer spesiaal te maak. Reël asseblief net vooraf met die onderwyseres.

 

UITSTAPPIES

 

Die skool onderneem elke kwartaal twee in- of uitstappies. Ouers ontvang ‘n vrywaringsvorm wat asseblief ingevul en deur beide ouers geteken moet word, stuur die vorm asseblief so spoedig moontlik terug.

 

MEDISYNE          

 

MEDISYNE MOET VERKIESLIK TUIS GEGEE WORD. GEEN MEDISYNE MAG IN ‘N KLEUTER SE SORG GELAAT WORD NIE. Wanneer dringende medikasie gegee moet word, bv. antibiotika, moet u persoonlik op die medikasielys die soort medisyne asook die dosis neerskryf (eie handskrif).  Die beste beleid is natuurlik:  as ‘n outjie so siek is dat hy gereeld medisyne moet drink – hou hom / haar liewer tuis.

 

OUERAANDE

 

Daar word ‘n ken-mekaar oueraand in die eerste kwartaal gehou, en ‘n ouermiddag in die tweede kwartaal.  Voel asseblief vry om te enige tyd u kleuter se vordering of probleme met die klasonderwyseres te bespreek. Afsprake word met die Graad R kleuters se ouers gemaak indien die onderwyseres voel dat dit nodig is.

 

OUERVERSLAE

Kleuters ontvang aan die einde van die eerste, tweede en vierde kwartaal ‘n vorderingsverslag.  Gr. R kleuters ontvang elke kwartaal ‘n voerderingsverslag.

 
 

FUNKSIES

 

Daar word een maal per kwartaal funksies aangebied wat fondsinsameling ten doel het.

VERANDERING VAN BESONDERHEDE

 

Indien u van adres verander of ‘n nuwe telefoonnommer ontvang, stel asseblief onmiddellik die onderwyseres daarvan in kennis, sodat ons ons besonderhede op datum kan hou.  Maak asseblief seker dat ons ‘n kontaknommer het om u te kontak indien hier ‘n probleem is met u kleuter.

 
 

SPEELGOED

 

Kleuters mag GEEN speelgoed skool toe bring nie, dit veroorsaak ongelooflike struwelinge.

 

NOODPLAN

 

Die skool beskik oor ‘n noodplan wat gereeld geoefen word met die kleuters.

 

GR 1 INSKRYWINGS BY LAERSKOLE

 

Dit is die plig van die voorskoolse ouers (Graad R) om hulle kleuter  betyds by die Laerskool in te skryf.  Talle laerskole stuur vir ons inligting van hulle skole, maar dit bly die plig van die ouer om te sorg dat u kleuter betyds ingeskryf word.

 

GRADEPLEGTIGHEID

 

Slegs kleuters wat in 2020 Graad 1 gaan bywoon, neem deel aan die gradeplegtigheid.

 
 
 

FOTO’S

 

Daar word een maal per jaar foto’s van die kleuters en ook familiefotos  geneem deur ‘n professionele fotograaf.  Die graad R leerlinge word ook vir die gradeplegtigheid afgeneem.

 
 

BETROKKENHEID VAN OUERS

 

Betrokkenheid van ons ouers by ons skool is noodsaaklik. Sonder die ouers se samewerking en hulp sal ons nie so ‘n uitstekende diens kan lewer nie. Aan die begin van die jaar word ‘n ouerkomitee gestig.  Ons druk op die komitee se knoppie met uitstappies / fondsinsamelings. Enige ouers wat belangstel om op die komitee te dien, doen asb navrae by klasonderwyseres of in die kantoor.

GESKEIDE OUERS

 

Vir jou kind se onthalwe: Sorg asseblief dat die ander ouer alle korrespondensie, rapporte, ens met betrekking tot die kleuter ontvang.  Indien jy epos korrespondensie verlang, kontak asb die kantoor.

Ons hoop u verbintenis met Nerine Pre Academy en sy personeel is vir u en u kleuter ‘n baie positiewe ervaring! 
 
 
 
 
BESTUUR 

© 2016 Nerine Kleuterskool. Gemaak deur welikeit.co.za 

Tel: 011 917 5477  /  072 127 7173  /   office@nerinepa.co.za 

18A Charl Cilliers Straat, Boksburg Noord, Gauteng, Suid-Afrika, 1459